SIA “IRVE”

Datu aizsardzības un privātuma politika

 

Politikas mērķis

SIA “IRVE” Datu aizsardzības un privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par SIA “IRVE” veikto personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, termiņu,  apstrādes drošību un citiem jautājumiem, kas saistīti ar personas datiem.

Datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir SIA “IRVE”, reģistrācijas numurs 40003199256, juridiskā adrese: Satekles iela 7, Rīga, LV-1050, kontaktinformācija: irve@irve.lv, tālr. +371 67281251, www.irve.lv.

Politikas piemērošana

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Šī politika tiek piemērota personas datu aizsardzības un privātuma nodrošināšanai attiecībā uz jebkuru fizisku personu, kas ir SIA “IRVE”:

 • Klients;
 • Sadarbības partneris vai sadarbības partnera darbinieks vai pilnvarotā persona;
 • Cita persona, kuras personas dati tiek apstrādāti SIA “IRVE” (piemēram, veicot videonovērošanu, veicot maksājumu citas personas vārdā, sazinoties sociālajos tīklos, ierodoties uz darba interviju utt).

SIA “IRVE” rūpējas par šo personu privātumu un datu aizsardzību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu aizsardzības jomā.

Šī politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz savus personas datus (sociālajā tīklā, pa pastu vai klātienē papīra formātā, pa e-pastu, elektroniskā veidā, mutiski, telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai formātā dati tiek apstrādāti.

Personas datu kategorijas

SIA “IRVE” var iegūt personas datus:

 • no pašas personas – no klienta, sadarbības partnera (fiziskas personas),  mājaslapas vai sociālā tīkla profila apmeklētāja, potenciālā klienta, darba pretendenta;
 •  no trešās personas – no sadarbības partnera par tā pilnvarotajām personām;
 • no videonovērošanas kameru veiktajiem ierakstiem.

Datu apstrādes nolūki

SIA “IRVE” apstrādā savu klientu personas datus šādiem nolūkiem:  pakalpojumu izpildes nodrošināšanai, pasūtījumu izsniegšanai, maksājumu apstrādei un kontrolei, pasūtījumu uzskaitei, personas identificēšanai, saziņai, piedāvājumu sagatavošanai, lojalitātes priekšrocību piešķiršanai, lojalitātes karšu sagatavošanai un izsniegšanai, viedokļa noskaidrošanai, pakalpojuma uzlabošanai, apmierinātības celšanai, pakalpojumu un uzņēmuma reklamēšanai, sūdzību un priekšlikumu apstrādei un atbilžu sniegšanai.

SIA “IRVE” apstrādā citu personu datus (tostarp arī klientu, ciktāl tas ir attiecināms) šādiem nolūkiem: līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, grozīšanai un izbeigšanai; savu līguma saistību izpildes nodrošināšanai; pakalpojumu sniegšanai, uzlabošanai un attīstībai; priekšlikumu, sūdzību, pieprasījumu administrēšanai, izskatīšanai un reaģēšanai uz tiem; saziņai un informēšanai; norēķinu administrēšanai; uzskaitei, plānošanai un statistikai; tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; parādu atgūšanai un piedziņai; mājaslapas uzturēšanai un darbības nodrošināšanai; sociālo tīklu profila uzturēšanai un darbības nodrošināšanai; konkursu un akciju rīkošanai un balvu izsniegšanai; īpašuma aizsardzībai, personu drošībai un pārkāpumu novēršanai; savu tiesisko interešu aizsardzībai; savu likumisko pienākumu izpildei.

SIA “IRVE” apstrādā personas datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

SIA “IRVE” veic savas teritorijas un telpu videonovērošanu ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA “IRVE” apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem, kas noteikti Regulas 6.panta 1.daļā:

 • lai noslēgtu līgumu ar klientu vai sadarbības partneri un nodrošinātu tā izpildi;
 • lai izpildītu normatīvajos aktos uzliktos pienākumus;
 • saskaņā ar personas - datu subjekta - piekrišanu;
 • lai realizētu SIA “IRVE” leģitīmās (likumiskās) intereses.

SIA “IRVE” leģitīmās intereses ir šādas:  veikt un veicināt komercdarbību; nodrošināt līguma saistību izpildi, tostarp pakalpojuma sniegšanas izpildi; pārliecināties par personas identitāti pirms līguma noslēgšanas vai pakalpojuma sniegšanas un to izpildes laikā; novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai; novērst krāpniecību un citu noziedzīgu nodarījumu riskus; aizsargāt savas tiesiskās intereses strīda, pārkāpuma vai tiesvedības gadījumā; vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai; aizsargāt savu īpašumu, personu drošību un novērst uzbrukuma draudus; reklamēt savas preces un pakalpojumus; informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā vai sniegt citu būtisku informāciju; nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku; administrēt maksājumus, veikt parādu piedziņu.

Personas datu saņēmēji

SIA “IRVE” nodod savu klientu personas datus, tostarp pakalpojumu sniegšanas laikā iegūtu informāciju par klientiem, šādām trešajām personām:

 • sadarbības partneriem, kas izgatavo klientu lojalitātes kartes;
 • ārpakalpojuma sniedzējam grāmatvedības, lietvedības un juridisko pakalpojumu jautājumos;
 • uzskaites sistēmas uzturētājam, kas nodrošina pasūtījumu, maksājumu un klientu uzskaites sistēmas darbību;
 • pasūtījumu pieņemšanas punktiem - sadarbības partneriem, kas veic pasūtījumu pieņemšanu, apstrādi un izpildi SIA “IRVE” vārdā.

SIA “IRVE” nodot personas datus trešajām personām, balstoties uz savstarpēji noslēgtu līgumu, kurā SIA “IRVE” un sadarbības partneris atrunā personas datu apstrādes noteikumus.

SIA “IRVE” nodod citu personu datus trešajām personām šādos gadījumos:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
 • lai nodrošinātu SIA “IRVE” grāmatvedības, lietvedības un juridisko pakalpojumu sniegšanu ārpakalpojuma ietvaros;
 • lai nodrošinātu pasta sūtījumu izsūtīšanu personai, atbildot uz tās pieprasījumu vai lai sniegtu tai būtisku informāciju, vai nosūtītu pieprasījumu;
 • saskaņā ar personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

SIA “IRVE” var nodot personas datus valsts institūcijām gadījumā, ja ir nepieciešams aizsargāt SIA “IRVE” likumiskās intereses vai citos likumā noteiktos gadījumos.

Datu nodošana ārpus EEZ

SIA “IRVE” nodrošina normatīvajos aktos noteiktos tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs Regulā noteiktajam, nodrošināšanai.

Ja noteikti personas dati tiek glabāti sistēmā, kuru uztur trešās valsts sadarbības partneris, SIA “IRVE” nodrošina, ka ar šo partneri ir noslēgts atbilstošs līgums, kas ietver visas nepieciešamās prasības tehniskajiem un organizatoriskajiem personas datu drošības pasākumiem.

Datu glabāšanas ilgums

SIA “IRVE” glabā un apstrādā personas datus tik ilgi, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
 • kamēr pastāv tiesisks pamats realizēt savas leģitīmās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • kamēr pastāv juridisks pienākums glabāt datus;
 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs datu apstrādes pamats.

SIA “IRVE” paredz iespēju uzglabāt personas datus ilgāk, ņemot vērā prasības noilguma termiņu, gadījumos, ja ir pamats uzskatīt vai ja pastāv risks, ka varētu tikt uzsākts strīds vai tiesvedība, un dati var būt nepieciešami SIA “IRVE” likumisko interešu aizstāvībai.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt Regulā noteikto informāciju saistībā ar viņa personas datu apstrādi.

Datu subjektam saskaņā ar Regulu ir tiesības pieprasīt pārzinim - SIA “IRVE” - piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz šo personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “IRVE” pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē SIA “IRVE” birojā Satekles ielā 7, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pastu irve@irve.lv.

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “IRVE” pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA “IRVE” atbildi nosūta pa pastu uz personas norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, elektroniski uz personas norādīto e-pasta adresi vai izsniedz klātienē personīgi, pārliecinoties par personas (saņēmēja) identitāti.

SIA “IRVE” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumus atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai sūdzību gadījumā ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā.

Piekrišana

Ja personas datu apstrāde pamatojas uz šīs personas piekrišanu (piemēram, dalībai lojalitātes programmā), personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumīgumu pirms piekrišanas atsaukšanas brīža.

Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – rakstiskā veidā klātienē SIA “IRVE” birojā vai jebkurā pakalpojumu sniegšanas punktā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Personai jāņem vērā, ka, atsaucot savu piekrišanu pakalpojumu sniegšanas punktā, šāda atsaukuma apstrāde var aizņemt nedaudz ilgāku laiku, nekā, sniedzot pieprasījumu SIA “IRVE” galvenajā birojā.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Sīkdatnes (cookies)

Sīkdatnes jeb “cookies” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā personas datorā vai mobilajā ierīcē, kad persona apmeklē interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no personas pārlūka, tādējādi personai vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad tā atgriežas interneta vietnē vai pāriet no vienas lapas uz citu. Plašāka informācija par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejama interneta vietnē www.cookiecentral.com.

Sīkdatnes tiek izmantotas SIA “IRVE” mājaslapā, lai optimizētu SIA “IRVE” mājaslapas funkcionalitāti un pielāgotu to personas vēlmēm, tāpēc vietnes funkcionalitāte ir zināmā mērā atkarīga no sīkdatnēm.

Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem nolūkiem:

 • lai atpazītu jaunus, esošus vai bijušos klientus vai mājaslapas apmeklētājus;
 • lai atcerētos personas ekrāna izvēles (preferences), piemēram, kontrasta krāsas uzstādījumus vai burtu izmērus;
 • lai atcerētos, vai persona, mājaslapas apmeklētājs jau ir sniedzis piekrišanu SIA “IRVE” sīkdatņu lietošanai interneta vietnē;
 • lai anonīmi apkopotu statistiku par to, kā un kādus SIA “IRVE” piedāvātos pakalpojumus persona ir meklējusi;
 • lai nosūtītu reklāmu, kas personai ir visatbilstošākā un vislabāk atbilst tās interesēm;
 • lai ierobežotu to, cik reižu persona redz reklāmu, un lai palīdzētu izmērīt reklāmas kampaņas efektivitāti;
 • lai apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;
 • lai analizētu tīmekļa vietnes apmeklēšanas intensitāti no noteiktiem ģeogrāfiskiem reģioniem.

Komerciāli paziņojumi

Saziņu ar komerciāliem paziņojumiem par SIA “IRVE” pakalpojumiem un citiem ar tiešu pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) SIA “IRVE” veic saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai saskaņā ar personas piekrišanu.

Personas dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam, arī, ja vairs nav spēkā sadarbības attiecības. Persona jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, nosūtot e-pastu uz irve@irve.lv vai, iesniedzot šādu pieprasījumu klātienē SIA “IRVE” birojā vai nosūtot pieprasījumu pa pastu uz SIA “IRVE” juridisko adresi.

SIA “IRVE” pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts personas pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz 7 (septiņām) diennaktīm no pieprasījuma saņemšanas brīža.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), persona piekrīt, ka SIA “IRVE” var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju, sakarā ar personas sniegto pieprasījumu, priekšlikumu, iebildumiem vai lūgumu.

Citi noteikumi

SIA “IRVE” periodiski pārskata šo politiku un, ja nepieciešams, atjaunina to. SIA “IRVE” ir tiesības veikt papildinājumus šajā politikā un izvietot atjaunināto politikas versiju SIA “IRVE” mājaslapā.

SIA “IRVE” saglabā Datu aizsardzības un privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas jebkurai personai pēc tās pieprasījuma, kas adresēts un nosūtīts SIA “IRVE” rakstiska iesnieguma veidā elektroniski vai pa pastu.